CZYM JEST FUNDUSZ FUEGRO?

CZYM JEST FUNDUSZ FUEGRO?

JUMP TO ENGLISH

Czym jest Fundusz Fuegro?

Fuegro to mała kooperatywa sprzedająca produkty pochodzące ze społeczności stawiających opór, przede wszystkim zapatystowską kawę. Całkowity zysk przeznaczany jest na fundusz, który wspiera nieformalne grupy i inicjatywy działające na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. W ciągu 7 lat wsparliśmy finansowo działania niemal 100 projektów. Dziś, w dobie popularności crowdfundingu i coraz większej dostępności funduszy niezależnych, a także wyzwań, z którymi mierzą się ruchy społeczne, skala naszego przedsięwzięcia zdaje się coraz mniej adekwatna. Naszą wciąż mocną stroną jest społecznościowy charakter funduszu – zerowa biurokracja, kolektywny proces decyzyjny o podziale środków, wspólna dyskusja o użyciu środków, wymiana i budowanie sieci zaufania między różnymi grupami i środowiskami. Czujemy się częścią ruchu, a nie jego zewnętrznym wsparciem

Co dalej?

Nie sposób nie mierzyć się z nowymi wyzwaniami bez zmiany. Zmieniamy się my, nasze grupy, zdecydowanie zmienia się rzeczywistość społeczna. Trwająca niemal rok tragedia na granicy polsko-białoruskiej sprawiła, że po raz pierwszy nasz nabór dedykowany jest grupom i inicjatywom działającym w tym obszarze. Spora część uwagi, a za nią środków i zasobów, została skanalizowana w instytucjonalną machinę “przemysłu” humanitarnego. Jednocześnie wiele osób i grup bez afiliacji, bezinteresownie i w solidarności prowadziło i prowadzi działania wspierające osoby w drodze. To do nich kierujemy obecny nabór Fuegro, czując ważność tej pracy oraz chcąc ją odpowiednio rozpoznać i wesprzeć.

Wesprzyj nas!

Od kilku już lat Fuegro dysponuje środkami pochodzącymi od prywatnych osób i innych grup. W tym roku chcemy otworzyć tę możliwość dla wszystkich zainteresowanych – zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej idei. W pierwszej kolejności szukamy pieniędzy, ale także innych dóbr czy środków. Możesz zorganizować benefit, kuchnię społeczną, zbiórkę czy licytację? Udostępnij naszą prośbę w swoich sieciach działania.
Wszelkie pomysły i propozycje zgłaszajcie na fuegro(at)autistici(dot)org.

Link do informacji o naborze: fuegro.pl/nabor-specjalny-fuegro-2022

Termin wsparcia upływa 10 września, kiedy to odbędzie się spotkanie osób, które zaangażowne są w działania solidarnościowe aby podjąć decyzję jak wykorzystać pieniądze, które zbierzemy.
W zależności od tego, jak duże będzie wsparcie, zaproponujemy drogą mailową różne sposoby zbierania funduszy od tych, którzy zdecydują się dołożyć swoją cegiełkę.
 
 
 

ENGLISH

What is the Fuegro Fund?

Fuegro is a small unformal co-operative that sells products from communities of resistance, primarily Zapatista coffee. All profits go into a fund that supports informal groups and initiatives working for social and climate justice. In seven years, we have financially supported the work of almost 100 projects. Today, with the popularity of crowdfunding and the increasing availability of independent funds, as well as the challenges faced by social movements, the scale of our project seems less and less relevant. But our strength is still the community-based nature of the fund – zero bureaucracy, collective decision-making about the distribution of funds and discussion over their use, sharing and building networks of trust between different groups and communities. We feel part of the movement, not an external supporter of it

What’s next?

It is impossible not to face new challenges without change. We are changing, our groups are changing, the social reality is definitely changing. The tragedy on the Polish-Belarusian border, which has already lasted almost a year, meant that for the first time our call is dedicated to groups and initiatives working in this area. A considerable amount of attention, followed by funds and resources, has been channeled into the institutional machinery of the humanitarian ‘industry’. At the same time, many individuals and groups without affiliation, selflessly and in solidarity, have carried out and are carrying out activities in support of people on the move. It is to them that we address the current Fuegro call, feeling the importance of this work and wanting to recognise and support it properly.

Support us!

For several years now, Fuegro has had funding from private individuals and other groups. This year we want to open up this opportunity to all interested parties – we are appealing for support for our idea. In the first instance we are looking for money, but also other goods or resources. Can you organise a benefit, community kitchen, collection or auction? Share our request in your networks and communities Submit any ideas and proposals to fuegro(at)autistici(dot)org.
 
link to call for applications: fuegro.pl/nabor-specjalny-fuegro-2022
 
Deadline for the support is 10th of September when we are making a meeting of those who make this work, to make a decisions how to use the money that we will collect.

Depend of how big would be the support we will propose via email different ways to collect funds from you.