NABÓR SPECJALNY FUEGRO 2022

NABÓR SPECJALNY FUEGRO 2022

JUMP TO ENGLISH

Fuegro powstało jako odpowiedź na odczuwalny brak zasobów, który ogranicza nie tylko możliwości działania oddolnych grup i inicjatyw, ale także naszą polityczną wyobraźnię. Przez kilka lat udało nam się wesprzeć pewnie ze 100 projektów, włączyć w pomoc inne grupy, znajdować zasoby i dzielić się nimi. Stworzyłyśmy przestrzeń na poznanie i docenienie siebie nawzajem, na dostrzeżenie ważnych, czasem niewidocznych działań.

Dziś nasza uwaga płynie w kierunku wschodniej granicy, gdzie duża część z nas działa w różny sposób. Ogłaszamy kolejny, specjalny nabór Fuegro. Adresujemy go do osób i grup działających na granicy. Wiemy, że nasza obecność tam była i jest ważna, wypełnia systemowe luki, odpowiada na systemową przemoc i niesprawiedliwość. Te codzienne działania, może niezauważone, może nieuznane, kosztowały nas wiele.
Tym specjalnym naborem chcemy zwrócić uwagę na tę sytuację. Chcemy wesprzeć społeczności lokalne, które od niemal roku wspierają osoby w drodze na granicy białoruskiej. Chcemy wesprzeć struktury oddolne, które ograniczyły znacznie swoje dotychczasowe aktywności ze względu na zaangażowanie w działania solidarnościowe.

Nabór dedykowany jest grupom, które działały i działają oddolnie, niezależnie, non profit. Wam pozostawiamy decyzję, czy tak się czujecie i określacie. Środki mogą być wykorzystane na wzmocnienie osób, grup, istniejących struktur, trwających działań lub nowych projektów. W jaki sposób? Tego będziemy się chciały dowiedzieć od Was.
Napiszcie to, co uważacie za ważne, dajcie znać, czy interesuje was spotkanie na żywo (gdzie wspólnie decydujemy o dysponowaniu środkami).

Zgłoszenia należy wysyłać na adres fuegro(at)autistici.org do 28 sierpnia 2022 włącznie.

Informacje o przyjęciu zgłoszenia wyślemy do 31 sierpnia 2022. Planowane spotkanie w gronie tych, co chcą i mogą, odbędzie się 10 września.

Będziemy wdzięczne za pomoc w tym, aby ta wiadomość dotarła wszędzie tam, gdzie dotrzeć powinna.

Zachęcamy też do indywidualnego lub kolektywnego wsparcia tego ważnego funduszu. Jeśli masz taką możliwość napisz na fuegro(at)autistici.org.
 
 
 

ENGLISH

 
 
Fuegro was created in response to a noticeable lack of resources that hampered not only grassroots groups and initiatives, but also our wider political imagination. Over the past few years, we’ve supported around 100 projects, created links between groups, found resources, and shared them. We created a space for meeting and appreciating one another, for acknowledging important, sometimes unnoticeable activities.

Today our attention is geared toward the Eastern border, where a large part of us is active in various ways. We’re announcing a new, special round of funding by Fuegro, specifically addressed to people and groups working at the border. We know that our presence there was and is important for filling holes in the system and ameliorating the violence and inequality rife in the area. These everyday activities, some unnoticed or unacknowledged, cost you a lot. With this round of funding, we want to draw attention to the situation. We’d like to support local communities, who have supported refugee journeys on the Belarusian border for the past year. We’d like to support grassroots initiatives
that have turned their time and energy towards building solidarity in the region.

This round of funding is dedicated to grassroots, independent and non-profit groups, and it’s up to you to decide whether those words accurately describe your group. The funding can be used for strengthening people, groups, existing structures, ongoing works, or new projects. In what way? That’s what we’d like to hear from you. Write to us about what you consider important, and let us know if you are able to meet in person (where we’ll decide together on how the funds should be distributed).

Applications should be sent to fuegro(at)autistici(dot)org until August 28th.

Information about being accepted into the funding process will be sent out by August 31st.
The meeting to discuss funding will take part on September 10th with those who can make it.